خرید لباس جومونگ تغييرنام 120هزار تايواني براي خوش‌شانسي

هر سال حدود 120 هزار تايواني براي خوش‌شانسي و يا دوري از بدشانسي نام خود را تغيير مي دهند.به گزارش فارس، وزارت امور داخلي كشور تايوان تحقيقاتي را درباره تغيير نام در اين كشور انجام داده كه نتايج جالبي را به دست اورده است .بر اين اساس تغيير نام در ميان مردم تايوان به يك روش خيلي عادي براي خوش‌شانسي و يا دوري از بدشانسي تبديل شده است.وزارت امور داخلي تايوان معتقد است كه در سال 2009 بيش از 116 هزار نفر اقدام به تغيير نام خود كرده‌اند.”نام ” در تايوان مانند چين از 3قسمت تشكيل شده كه تغيير يك يا دو بخش و بدون تغيير ماندن نام كوچك و يا نام خانوادگي را شامل مي‌شود .بر اساس قوانين اين كشور هر نفر در طول زندگي خود تا 2 بار مي‌تواند نام خود را تغيير دهد.آنچه ستاره‌شناسان اين كشور به ان باور دارند اين است كه فرد با تغيير نام مي‌تواند سرنوشتش را تغيير دهد و تغيير نام مي‌تواند به تغيير شخصيت كمك كرده و بنابراين سرنوشتش هم عوض شود. آنان براي كنمك به تغيير نام افراد 100 تا 200 دلار دريافت مي كنند .