خرید لباس جومونگ جلسه فراكسيون زنان و خانواده تشكيل شد

جلسه فراكسيون زنان و خانواده تشكيل شد.
به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز فراكسيون زنان و خانواده مباحث مربوط به زنان و خانواده دربرنامه پنجم بعد از اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
همچنين موضوع ميزباني ايران در اجلاس جمعيت وتوسعه نيز در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت.