خرید لباس جومونگ مصباحي‌مقدم:قصد‌نداشتم‌سوءبرداشتي‌صورت‌گيرد

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي توضيحاتي را در ارتباط با راي‌گيري صورت گرفته درجلسه علني ديروز در مورد مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي ارائه كرد.
به گزارش ايلنا، غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در پايان جلسه علني امروز مجلس طي تذكري توضيحاتي را در ارتباط با راي‌گيري صورت گرفته ديروز در مجلس در مورد مجمع عمومي بانك مركزي ارائه داد.
وي با استناد به ماده 77 آئين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: روز گذشته پيشنهادي ارائه دادم كه ظاهرا مورد سوء فهم و سوءبرداشت نمايندگان قرار گرفته است.
وي خطاب به ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه علني را برعهده داشت،گفت: شما شاهد بوديد كه من روز گذشته كه پيشنهاد آقاي توكلي در مورد مجمع عمومي بانك مركزي مطرح شد با ايشان صحبت كردم و تقاضا كردم در صورتي كه عبارت «با راي اكثريت مجلس» به اين پيشنهاد اضافه شود به آن راي مثبت مي‌دهم.
وي ادامه داد: آقاي توكلي نيز موافقت خود را اعلام كردند اما گفتند كه اين عبارت را به پيشنهاد خود اضافه نمي‌كند. از اين رو من پيشنهاد خود را كتبا به رئيس مجلس ارائه دادم و آقاي لاريجاني به صورت جداگانه براي آنها راي‌گيري كرد، من قصد نداشتم سوءبرداشتي صورت گيرد.